ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏုိင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ကာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္အထက္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစီးစီ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၇ ရက္ေန႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။
“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက လူတေထာင္လွ်င္ ကား ခုႏွစ္စီးႏႈန္းခန္႔သာ ရိွတဲ့အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ကား စီးႏုိင္တဲ့သူ အေရအတြက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာေအာင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ကာ တဦးလွ်င္ တစီးစီ သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ဆုိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရာမွာ အဆမတန္ ျမင့္တက္လ်က္ရိွေသာ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္ကား စီးႏုိင္သူ အေရအတြက္ နည္းပါးရျခင္းျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ထပ္မံေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္က ဆုိသည္။
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မိုဒယ္ႏွင့္အထက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ ဘယ္ေမာင္း၊ ညာေမာင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ဟုလည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာဆိုသြားသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြ ဘဏ္စာရင္းဟုဆိုရာတြင္ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ Myanmar Investment and Commercial Bank ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ Myanmar Foreign Trade Bank သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္တခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္တခုခုတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ လွစ္ထားသည့္ ေငြစာရင္းကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြစာရင္းတြင္ တင္သြင္းမည့္ ကားတန္ဖိုး ပမာဏသာ ရွိဖို႔လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ယခု ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေမလ ၉ ရက္မွ စတင္၍ စီးပြားကူးသန္း ဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသြားသည္။
အဆိုပါ ခြင့္ျပဳယာဥ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္း အေရာက္တန္ဖုိး (CIF) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ သတ္မွတ္ကာ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွတဦးက ဆုိသည္။
ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလက စတင္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္၊ ၃ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ယာဥ္ေဟာင္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံကာ ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳလ်က္ရိွရာ ၂ဝ၁၂ ဧျပီလအထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း ၄၈,ဝဝဝ ေက်ာ္ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
ကားေဟာင္းအပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္အရ ‘စ’ အကၡရာမွ ‘ပ’ အကၡရာ အထိ ယာဥ္ေဟာင္း ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ကားတင္သြင္းခြင့္
ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ‘န’ ႏွင့္ ‘ပ’ အကၡရာ ယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံသည့္ အစီအစဥ္ကုိလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလမွ စတင္ကာ ယဥ္ေဟာင္းပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္အထိ ယာဥ္မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ျပီး ၂ဝ၁၂ ဇန္နဝါရီလမွ စျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မွ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ တင္သြင္းခြင့္ မႈဝါဒခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ထပ္မံ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။
ယဥ္ေဟာင္း အစားထုိးတင္သြင္းခြင့္ အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္စာရင္း ရွိျပီး အခြန္ေဆာင္ ထားေသာ ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖူးေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ေမာ္ဒယ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္အထိ ကားမ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းရိွ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွစ္ဆမွ သုံးဆအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကားေဟာင္း လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္မ်ားမွာ က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ မွ ၁၅ဝ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ အထက္ေမာ္ဒယ္ ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ားမွာ က်ပ္ သိန္း ၇ဝ မွ ၈ဝ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားဆဲျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ကားေဟာင္း လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွေသးေသာ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ အထက္ အိမ္စီးကားမ်ားမွာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေစ်း ရိွခဲ့သည္။
“အခုလုိ ကားတင္သြင္းခြင့္ ဥပေဒေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္တာ ကားေစ်းႏႈန္းေတြ ပုိက်သြားျပီး ေငြေၾကး သိပ္မတတ္ႏုိင္တဲ့ လူေတြလည္း ကားဝယ္စီးႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ အရင္ကဆုိ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေလာက္ေတာင္ ကားေကာင္းတစီး မရႏုိင္ပါဘူး” ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္တခုတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးသက္ႏုိင္က ဆုိသည္။
ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္အတြင္းတြင္သာ မ်ားၿပီး ဒဂုန္ၿမိဳ႕သစ္ကဲ့သို႔ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သိပ္မရွိလွေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးသက္ႏိုင္က မဇၥ်ိမကို
ေျပာဆိုသြားသည္။
Ref:mizizmaburmese

ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း–

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေမာ္ဒယ္ျမင့္ကား တင္သြင္းခြင့္ ရမည္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၉
ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ထားၿပီး ဘဏ္စာရင္းတြင္ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းႏွင့္ အထက္တြင္ရိွေသာ ျပည္ပထြက္ခြာ ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ ထားေသာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္ သမားမ်ားကုိ အထက္ပါ သက္ တမ္းကာလရိွ လူစီးကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး တင္သြင္း လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ယင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ လက္ေဗြႏွိပ္ ၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပတြင္ တရားဝင္အလုပ္ လုပ္ ကုိင္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ ႏိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားေသာ ဘဏ္စာအုပ္၊ မွတ္ ပံုတင္ျခင္းအတြက္ FEC 100 ေပးသြင္းၿပီးသည့္ ခ်လန္ အေထာက္ အထား ပါရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ ရိွသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ ထားလိုသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခု ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မတုိင္မီကပင္ ျပည္ ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ တစ္ ဦး ျဖစ္ရမည္ဟု ယင္းဌာနမွ တာ ဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ကားသြင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားေသာ္လည္း လူနည္းစုသာ သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားစု မွာ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ထားျခင္း မရိွ သည့္အျပင္ မိသားစုထံသုိ႔ ျပန္ လည္ေပးပို႔ေနရသည့္ ေငြပမာဏလည္း က်န္ရိွေနေသး ေသာေၾကာင့္ အရင္းအႏွီးရိွ၍ စီးပြားေရးအရ လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္သာ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လာသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ႏိုင္လင္း-popularmyanmar