ဓါးစာခံ ေစာလားပြယ္၊ ျမန္မာ့မူးယစ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ (ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢမူးယစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ မက္ထရစ္တန္ ၅၈၀ ရွိခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢမူးယစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၁၀ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏသည္ မက္ထရစ္တန္ ၅၈၀ ရွိခဲ့ပါသည္။ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး သည့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ၃၁၇၀၀ဟက္တာမွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ၃၈၁၀၀ဟက္တာသို႔ တိုးလာေသာ္လည္း ၂၀၁၀ခု ႏွစ္ ဘိန္းထြက္ႏႈံးက်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ပိုးမြါးက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၆မွ ၂၀၁၀ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဇယား

၁၉၉၆မွ ၂၀၁၀ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဇယား

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၆ ထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကာလတြင္း စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးေခၚ ရာဘ ေဆး ထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏမွာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းအဆင့္ ၁သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ႏွစ္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခို တင္သြင္းခဲ့ေသာ ရာဘေဆး အေရအတြက္မွာ ၁ ဘီလ်ံ (သန္း တစ္ေထာင္) ရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀အတြင္း ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည့္အေရအတြက္မွာ သန္း ၄၀ ရိွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထြက္ရိွသည့္ ရာဘေဆးအမ်ားစုသည္ ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းေလ့ရိွ ခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္မွတဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယကိုပါ တင္သြင္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ (UNOD) မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဒသအလိုက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဇယား

ကုလသမဂၢ (UNOD) မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေဒသအလိုက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဇယား

၂၀၁၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး (ရာဘ)ႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကိန္းဂဏာန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎က်ဆင္းႏႈံးသည္ ရာဘႏွင့္ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ျခင္း က်ဆင္း သည့္လဏၡာမဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ စည္း႐ုံးျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေန ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ံုးေရးတြင္ မိမိပါတီအႏိုင္ရပါ က ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ခြင့္ျပဳမည္ဟုဆိုေသာ စည္းရံုးေရးကို ေတြ႔ခဲ့ရသလို မူးယစ္ကုန္သည္တခ်ဳိ႕သည္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရိွေနပါၿပီ။

ေနာက္ သက္ေသတခုမွာ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း မူးယစ္ရာဇာမ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္ဆာ၊ ေလာ၀္စစ္ဟန္၏သား ထြန္းျမင့္ႏိုင္ (Steven Law) တို႔ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မူးယစ္ကုန္သည္ျဖစ္ေနပါေစ တေန႔တခ်ိန္တြင္ျမန္မာစစ္ ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တည့္ေအာင္ေပါင္းၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ (ေငြမဲမွ ေငြျဖဴသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း)မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသာအခ်က္သည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ မူးယစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို မ်ားစြာအားေပးေနပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရးကို သိသိသာသာ မတိုက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အဓိကသံုးသပ္မိေသာ အခ်က္မ်ားမွာ –
– တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကို အျပစ္ဖို႔ၿပီး စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္
– ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးထြက္ကုန္ အမ်ားစုမွာ ျပည္ပေစ်းကြက္အတြက္သာ ျဖစ္ျခင္း
– အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း မသမာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားအျပားတြင္ အစိုးရမွ တာ၀န္ရိွေနသူမ်ား ပတ္သက္ေနသလို အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အားေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သက္ေသအေနျဖင့္ လူေနက်ဲေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဒီ့အျပင္ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးရမိၿပီး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ အခမ္းအနားလုပ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မူးယစ္ကုန္သည္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ၿပီး အလူခံေလ့ရိွေနသည္မွာလည္း လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးထြက္ရိွျခင္း၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာ၀န္ရိွေသာ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အဓိကပင္စည္မွာ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္သည့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
capture
ထိုင္း-ျမန္မာဆက္ဆံေရး
ျမန္မာႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ေက်ာ္ နယ္စပ္ထိေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္း စီမံကိန္း ၆၁ခုျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉.၅၆၈ဘီလီလ်ံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္တခုတည္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွပါသည္။ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးတံတားကို ျမန္မာအစိုးရဖက္က ၂၀၁၀၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္မွစၿပီး တႏွစ္ခြဲနီးပါးၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၎နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္လိုက္ျခင္းတြက္ ေန႔စဥ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၈၈ သန္း ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၇၄)ကို ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ေရးတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြးမည္ဟု ထိုင္းကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ပြန္တီဗာနာကာစိုင္ (Mrs. Porn-tiva Nakasai – Minister of Commerce)က ေျပာခဲ့ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ နစ္နာေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည္မွာ ထိုင္းအစိုးရသည္ ထိုင္းျပည္သူလူထု၏ နစ္ နာမႈမ်ားကို အေလးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ (Tak Province) ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈသည္ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။

၂၀၁၀၊ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲရက္အၿပီးတြင္ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္ေသာ DKBA အဖြဲ႔မွ ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ စီးနင္း၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ မႈသည္ စစ္အစိုးရကို မ်ားစြာ သိကၡာက်ေစခဲ့ပါသည္။ လႏွင့္ခ်ီၾကာေသာ အစိုးရ၏ တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးကို ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးတို႔အဖြဲ႔မွာ ခံႏိုင္ရည္ရိွခဲ့သျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ပိုၿပီး သိကၡာက်ေစခဲ့ပါ သည္။ ၎ေနာက္ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ျပန္ဖြင့္ေရးတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ဖက္မွ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးျဖင့္ ေဆြးေႏြးလာပါသည္။ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြး ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးတြင္ ထိုင္းအစိုးရမွ ပူးေပါင္းကူညီၿပီး ဗိုလ္ႏႈတ္ ခမ္းေမႊးကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ျမ၀တီ-နယ္စပ္ဂိတ္ကို ျပန္ဖြင့္မည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေတာင္းဆိုလာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာ အေျခစိုက္ေသာ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကို ထိုင္းဖက္မွ ဖမ္းဆီးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေခ်။

ဧၿပီလ ၂၀ရက္ေန႔က မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈတြင္ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္သူ ၂၅ေယာက္၏အမည္ကုိဖမ္းဆီး ႏိုင္သူအား ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၂ သန္း ဆုေၾကးေငြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရ၏ Office of the Narcotics Control Board -ONCB အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစာ ရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃ဦးအနက္ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ေခၚ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၏အမည္လည္းပါ ၀င္ခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးတစ္ဦးတည္းသာ ထိုင္းအစိုးရကို ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္တခု မွာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကို မိမိနယ္ထဲ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္မွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎ (ဗိုလ္ႏႈတ္ ခမ္းေမႊး)၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မွ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည္မွာ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၉ႏွစ္မွ အမႈျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ အေထာက္အထားရိွသျဖင့္ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ အေျခအေနကို ေလ့လာၿပီး သံုးသပ္မိသည္မွာ –
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေထာက္ထားမခိုင္လံုဘဲ စြပ္စြဲေၾကညာမည္မဟုတ္သလို အေထာက္အထားမ်ားစြာ ရိွသည့္အထဲမွ တစ္ခုတည္းကို ဆြဲထုတ္ထားသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါသည္။ ဒိျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၉ႏွစ္ဆိုေသာအခ်ိန္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္သည္ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမွ DKBA ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေနေသးသလို စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ၏ ျပစ္မႈ အတြက္ DKBA အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေျဖရွင္းခ်က္ အရင္မေတာင္းဘဲ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ျခင္း သည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေနပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ အတိတ္ကာလတြင္ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈရိွမရိွကို အတိအက် မသိေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေလ့လာေသာ္ လက္ရိွတြင္ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးသည္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္သည့္ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သုို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေန သည္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား တားဆီးလိုသည္မွာလည္း တရားမွ်တၿပီး သဘာ၀က်ပါသည္။

အထက္က ေဖၚျပသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရိွသည့္ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ျပႆနာ၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္ ပင္စည္ကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ ပို၍အေရးႀကီးသလို မဟာဗ်ဳဟာ လည္း က်ပါသည္။ ထိုင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္ကို ထိုးေဖာက္ျဖန္႔ျဖဴးေနေသာ မူးယစ္ရာဇာႀကီးမ်ားကို ဦးစားေပး ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ပိုႀကိဳးစားသင့္ပါ သည္။ ျမန္မာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကိုသာ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ၿပီးျမန္မာအစိုး ရႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ ကမာၻ႔အဆင့္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ မႀကိဳးစားျခင္းသည္ ဘိန္းႏွင့္မူးယစ္ေဆး ၀ါးကို အမွန္တကယ္ တိုက္ဖ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေသာ မူးယစ္ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီး၀ရမ္းထုတ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီကိုလည္း အံ့ဩမိသလို သံသ ယ ျဖစ္မိပါသည္။ လက္ရိွတြင္ မူးယစ္ေရာင္း၀ယ္ထုတ္လုပ္မႈမရိွဘဲ ျမန္မာအာဏာစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြးကို ဖမ္း၀ ရမ္းထုတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္းရွည္ရန္ အားေပးရာေရာက္သလို ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္ ပင္စည္ကိုခုတ္ရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ အကိုင္းအခက္ကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ပင္စည္ကို ေရေလာင္းအက်ဳိးေပးျခင္း ျဖစ္ ေနပါသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေနေသာ ထိုင္းအာဏာပိုင္ကို ေလးစားအားေပးသလို တဖက္တြင္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးက႑ တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဩဇာလြမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ မရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးလိုပါသည္။

ဖူးဒို(ေမလ ၇ရက္၊ ၂၀၁၂)
Reference;
1. UNODC ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန
2. APAIC – အာရွ-ပစိဖိတ္အက္ဖက္တမင္း စိတ္ႂကြေဆးသတင္းဌာန
3. BANGKOK, March 26 (Xinhua)
4. YANGON, Xinhua, 2011-12-7
မွတ္ခ်က္ # ေကအုိင္စီသို႔ ေပးပို႔လာသည့္ ဤေဆာင္းပါးပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အာေဘာ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

Ref:bniburmese online

Advertisements