ဒီဗီဒီယိုကို ၾကည့္ၿပီး ထိပ္လန္႔စရာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ? ဘာကို ဘာေျပာရမလဲ မသိေတာ့ဘူး? လူမွဟုတ္ရဲ႕လားလို႔? အေပါင္းအသင္းတို႔ ၾကည့္ၿပီးေစ၀ဖန္က်ပါ?

Shocking video shows woman hitting, pinching and kicking baby repeatedly

STOMPers Yusliena and BlackBird sent in this shocking video showing a woman repeatedly hitting, pinching and kicking a crying baby. Two other children can be seen looking on as she abuses the child. Warning: This video has disturbing content. Viewer discretion is advised.

Yusliena wrote:
“I’m sending you this video I came across on facebook.

“It is very disturbing and I hope circulating it will save the child.

“Thank you.”

BlackBird added:

“I came across this video via my facebook site. It was shared by a friend. Origin of the video is unknown.

“I am utterly disgusted by the video.
“The women should be brought to justice. I think the camera women shouldn’t just sit around and do nothing.

“I hope the relevant authorities will investigate this matter.”

It is unclear if the video took place in Singapore or overseas.

                              အပိုင္း ၃-Part 3

ၾကည့္လို႔မရရင္ ဒီမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီး မူရင္း STOMP မွာၾကည့္လိုက္ပါ>>>

Click on thumbnails for larger imag

Advertisements